ГлавнаяРегистрацияВход
Нефтепродукты в Украине
Вторник, 18 Октябрь 2016, 16:58:37
  Приветствую Вас Гость | RSS 
 


Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание с разъяснениеми прав и обязанностей

Договір №

на транспортно-експедиторське обслуговування

 м.                                                                                          «____» _________________ 200_р.

 

__________________________повна назва підприємства, установи, організації чи П. І. Б. фізичної особи далі — Експедитор, в особі ___________________ що діє на підставі ______________

з однієї сторони, і______________ '         ________ _____ повна назва підприємства, установи, організації  чи  П. І. Б. фізичної особи далі — Замовник, в особі ____________________що діє на підставі __________________ з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

       

1.Предмет договору

1.1.Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні.

1.2.Експедитор в інтересах Замовника виконує пов'язані з пере­везенням транспортно-експедиційні операції: розроблення маршруту перевезення; пошук Перевізника; організація забезпечення відправлення та одержання вантажу; інші операції, пов'язані з перевезенням.

 

        2.Умови організації перевезень вантажів

2.1.Експедитор організовує перевезення вантажів на підставі письмових заявок, що подаються Замовником за формою, встановленою в Додатку № 1 до цього Договору, підписаних уповноваженим представником Замовника.

2.2.Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування подається Замовником:

2.2.1.Не менше ніж за 3 години до моменту подання автомашини в пункт завантаження при здійсненні внутріміських і приміських перевезень.

2.2.2.Не менше ніж за 6 годин до моменту подання автомашини в пункт навантаження при здійсненні міжміських перевезень.

2.3.Підставою для одержання вантажу до перевезення є подорожній лист, завірений печаткою Експедитора, при пред'явленні водієм або іншим представником Експедитора документа, що посвідчує його особу.

 

3. Обов'язки сторін

3.1.Експедитор зобов'язаний:

3.1.1.Належним чином виконати прийняту від Замовника заявку.

3.1.2.Повідомити Замовника про виявлені недоліки, що містяться у за­ явці, а у випадку надання неповної інформації —запитати необхідні дані.

3.1.3.Точно дотримуватися вказівок Замовника. Якщо вказівка За­мовника заважає економічній і безпечній доставці вантажу, Експедитор повинен негайно звернути на це увагу Замовника. Якщо Замовник по­вторює свою вказівку, Експедитор виконує заявку з віднесенням усіх
ризиків на Замовника.

3.1.4.Подавати під завантаження справний рухомий складу стані, при­датному для перевезення даного виду вантажу і що відповідає санітарним вимогам, у строки, встановлені цим Договором.

3.1.5.Своєчасно доставити ввірений вантаж у пункт призначення.

3.1.6.Передати в пункті призначення ввірений вантаж правомочний особі одержувача, зазначеного в супровідних документах.

3.1.7.Якщо Експедитор не в змозі повністю або частково виконати заяв­ку Замовника з незалежних від нього причин, то Експедитор зобов'язаний негайно інформувати Замовника про неможливість виконання заявки.

3.2.Замовник зобов'язаний:

3.2.1.Здійснювати своїми силами й засобами з дотриманням вимог безпеки руху та забезпечення збереження вантажів і рухомого складу завантаження на автомобілі на своїх складах, а також забезпечити роз­ вантаження в пунктах призначення, не допускаючи простою автомобілів
під завантаженням і вивантаженням понад установлені строки.

3.2.2.До прибуття автомобіля під завантаження підготувати вантаж до перевезення (затарити, погрупувати по вантажоодержувачах, підготувати супровідні документи, а також пропуски на право проїзду до місця заван­таження та вивантаження вантажів тощо). Вантаж, пред'явлений у нетран­спортабельному стані, вважається непред'явленим до перевезення.

3.2.3.Перед завантаженням перевірити придатність рухомого складу, наданого Експедитором, для перевезення даного вантажу.

3.2.4.Повідомити Експедитору всю необхідну для здійснення пере­везення інформацію про вантаж і своєчасно надати в розпорядження Експедитора супровідні документи встановленої форми (ТТН), за якими проводиться приймання вантажу до перевезення, перевезення вантажу
та здавання його одержувачу. У випадку ненадання Замовником необ­хідної інформації Експедитор вправі не приступати до виконання своїх обов'язків.

3.2.5.Утримувати під'їзні шляхи в пунктах завантаження і вивантаження у справному стані, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух і вільне маневрування рухомого складу для здійснення перевезень; мати пристрої для освітлення робочих місць і під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній і нічний час, а також необхідні для завантаження вантажів пристосування і допоміжні матеріали.

3.2.6.Забезпечувати своєчасне й належне оформлення у встановлено­му порядку дорожніх листів і супровідних документів, відмічати фактичний час прибуття і вибуття автомобілів із пунктів завантаження і вивантаження, пройдений кілометраж (за показаннями спідометра а/м).

3.2.7.Надавати в пунктах завантаження і вивантаження водіям та ін­шим представникам Експедитора телефонний зв'язок для службового користування.

3.2.8.При поданні Експедитору заявки зазначити особливі властивості вантажу, внаслідок яких може бути заподіяно шкоду іншим вантажам, людям або навколишньому середовищу.

3.2.9.Видати Експедитору довіреність, якщо вона необхідна для ви­конання його зобов'язань за цим Договором.

 

4. Додаткові умови

4.1.Заявки приймаються на час не менше 3 годин. У тому випадку, коли час виконання заявки займає менше часу, Замовник оплачує Екс­педитору рахунок за 3 години роботи.

4.2.Типи й кількість автомобілів, необхідних для здійснення перевезення вантажів, залежно від їх виду, обсягу та характеру перевезень, визначаються Експедитором на стадії подання- прийняття заявки на пере­везення вантажу.

4.3.Експедитор вправі відмовитися від прийняття до виконання заявки, Що надійшла після обумовленого цим Договором строку, повідомивши про це Замовника в момент подання заявки. У випадку прийняття такої заявки до виконання Експедитор вправі підвищити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на _______%.

4.4.У випадку запізнення замовленого автомобіля в пункт заванта­ження (відправлення) більш ніж на ЗО хвилин (без повідомлення про це Замовника), перша година роботи Замовником не оплачується.

4.5. У випадку не затребування Замовником своєчасно поданого авто­мобіля із Замовника справляється плата за 3 години роботи.

4.6. При перевантаженні автомобіля Експедитор залишає за собою право відмовитися від виконання даного замовлення. У випадку прийняття даної заявки до виконання Експедитор вправі збільшити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на ____%. При цьому За­
мовник оплачує додаткові витрати, пов'язані з перевантаженням автомо­
біля (додаткова амортизація, штрафи, що накладаються постами вагового контролю тощо). Перевантаженням автомобіля вважається перевищення встановленого тоннажу більш ніж на одну тонну.

4.7. При перевезенні вантажу в обидва кінці маршруту вартість пере­везення збільшується на ____%.

4.8. Затрати на оплату штрафів та інших санкцій за порушення, до­ пущені при перевезенні вантажу, несе винна сторона.

4.9. Експедитор вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

 
- 1 -  - 2 -  - 3 -

 
 
Поиск на сайте

Форма входа
Логин:
Пароль:

 
обратная связь

соглашение пользователя

Copyright MyCorp © 2016