ГлавнаяРегистрацияВход
Нефтепродукты в Украине
Воскресенье, 15 Январь 2017, 02:34:34
  Приветствую Вас Гость | RSS 
 


Договір поставки нафтопродуктів (універсальний)

Договір поставки нафтопродуктів №_________
 
м. ________

___________200__ року

 
Товариство з обмеженою відповідальністю ________________, іменоване надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі ____________________, що діє на підставі _____________, з одного боку, і _____________, іменоване надалі «ПОКУПЕЦЬ» в особі_____________________, що діє на підставі __________________, з іншого боку, разом при спільному згадуванні іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали даний Договір (надалі - «Договір») про нижченаведене:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується передати, а ПОКУПЕЦЬ прийняти й оплатити нафтопродукти (надалі - «Товар») в кількості, асортименті, по цінам, в терміни, відповідно до умов Договору Додатків до нього, що є невід'ємними частинами Договору (надалі - «Додатки»).
 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
2.1. Кожен Додаток є окремим право чином, укладеним у рамках Договору. Кожен наступний Додаток не скасовує і не припиняє дію попередніх Додатків ні в цілому, ні в частині, якщо тільки в ньому не зазначене інше.
 
2.2. Терміни, використовувані а даному Договорі і Додатках до нього:
Умови поставки - умови поставки, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору, відповідно до «ІНКОТЕРМС» (Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів), у редакції 2000 року, з урахуванням особливостей, зазначених у даному Договорі і відповідних Додатках до нього.
 
Вантажовідправник - юридична особа, зазначена в залізничній або товарно-транспортній накладних як вантажовідправник, з яким ПОСТАЧАЛЬНИК або ПОКУПЕЦЬ уклали відповідний договір.
 
Вантажоодержувач - ПОКУПЕЦЬ або інша юридична особа, зазначені у відповідних Додатках до даного Договору і/чи зазначена ПОКУПЦЕМ відповідно до п.5.4. даного Договору, в обов'язок якої входить прийняття Товару в пункті призначення або на станції призначення і відправлення порожніх залізничних цистерн відповідно до даного Договору.
 
Відвантаження - завантаження залізничних цистерн або паливовозів Товаром.
 
Партія Товару - загальна кількість Товару, зазначена у відповідному Додатку до даного Договору.
 
Пункт призначення - місце, зазначене у відповідному Додатку до даного Договору як кінцевий пункт надходження Товару автотранспортом і в якому Товар повинен бути отриманий Покупцем (або Вантажоодержувачем).
 
Станція призначення - залізнична станція, зазначена у відповідному Додатку до даного Договору як кінцевий пункт надходження Товару залізницею і в якому Товар повинен бути отриманий Покупцем (або Вантажоодержувачем).
 
Пункт відправлення - місце, зазначене у відповідному Додатку до даного Договору, до якого Товар доставляється для його подальшої поставки автотранспортом до пункту призначення.
 
Станція відправлення - ст. залізниці і/або інша станція, зазначена у відповідному Додатку до даного Договору, на яку Товар доставляється для його подальшої поставки залізницею до станції призначення.
 
Естакади наливу - місце на території, зазначеній у відповідному Додатку до даного Договору, на якому здійснюється відвантаження Товару в транспортні засоби.
Тлумачення інших термінів і визначень, що містяться в даному Договорі, здійснюється відповідно до чинного законодавства України і положень даного Договору.
 
3. ЯКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ
 
3.1. Якість Товару повинна відповідати технічним умовам (ТУ) і державним стандартам (ДСТ), що діють на території України, і підтверджуватись паспортом (сертифікатом) якості заводу-виробника Товару.
 
3.2. Одиниця виміру кількості Товару та кількість поставки кожної Партії Товару, що поставляється за Договором, визначається в Додатках.
 
3.3. Орієнтована загальна кількість Товару що може бути поставлена за даним Договором протягом терміну його дії, складає ю 10 000 тонн. Зобов'язання ПОСТАЧАЛЬНИКА по поставці Товару в рамках даного Договору виникає тільки після підписання Сторонами відповідного Додатку до даного Договору, у якому Сторони фіксують конкретний об'єм Партії Товару.
 
3.4. Поставка Партії Товару в межах граничних показників (мінімальний і максимальний об’єм поставки, зазначений у відповідному Додатку до даного Договору) є поставкою Товару належної кількості.
 
4. ЦІНА ТОВАРУ
 
4.1. Ціна Товару, що поставляється, узгоджується Сторонами для кожної Партії Товару окремо в Додатку до даного Договору.
 
4.2. Орієнтована загальна вартість Товару, що може бути поставлений за даним Договором протягом терміну його дії складає ___________________ гривень, в т.ч. ПДВ20%. Зобов'язання ПОСТАЧАЛЬНИКА по поставці Товару визначеної вартості виникає тільки після підписання Сторонами відповідного Додатку до даного Договору, у якому Сторони фіксують вартість Партії Товару, що поставляється.
 
5. УМОВИ ПОСТАВКИ
 
5.1. Поставка Товару, в межах даного Договору, може здійснюватись в порядку і в терміни, передбачені в Додатках до даного Договору, на наступних умовах поставки:
а) EXW - резервуари нафтобази, вказаної у відповідному Додатку до даного Договору;
і/або і/або
б) FСА - станція або пункт відправлення, вказані у відповідному Додатку до даного Договору;
і/або
в) FСА - естакади наливу на території, вказаній у відповідному Додатку до даного Договору;
і/або
г) СРТ - станція або пункт призначення, вказані у відповідному Додатку до даного Договору.
Сторони можуть погодити й інші умови поставки Партії Товару у відповідному Додатку до даного Договору.
 
5.1.1. У тлумаченні умов поставок Товару за даним Договором мають силу міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів "ІНКОТЕРМС" у редакції 2000 року, в частині, що не суперечить умовам даного Договору і Додаткам до нього.
 
5.1.2. Умови поставок кожної Партії Товару узгоджується Сторонами у відповідних Додатках.
 
5.2. Зобов'язання ПОСТАЧАЛЬНИКА по поставці Товару вважаються виконаними, право власності на Товар і ризики по його втраті (псуванні) переходять від ПОСТАЧАЛЬНИКА до ПОКУПЦЯ:
а) при поставці Товару на умовах ЕХW (незалежно від місця передачі Товару) - з моменту підписання між Сторонами акту прийому-передачі Товару;
б) при поставці Товару на умовах РСА і/або СРТ (незалежно від місця передачі Товару, станції або пункту призначення) - з дати штемпеля станції або пункту відправлення на залізничній або товарно-транспортній накладній про прийняття Товару залізницею/автотранспортом до перевезення відповідно.
5.2.1. Зобов'язання Сторін у зв'язку з поставкою Партії Товару можуть конкретизуватися і змінюватися у відповідних Додатках до Договору.
 
5.2.2. У випадку поставки Товару на умовах FСА транспортування Товару до станції або пункту призначення організовується або ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, або ПОКУПЦЕМ, що буде погоджено Сторонами у відповідному Додатку до даного Договору.
 
5.3. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується повідомити ПОКУПЦЯ про факт поставки Товару (крім поставки Товару на умовах ЕХW), шляхом відправлення ПОКУПЦЮ за допомогою факсимільного зв'язку повідомлення, що містить інформацію про кількість поставленого Товару.
 
5.4. У випадку поставки Товару на умовах FСА або СРТ, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний надати ПОСТАЧАЛЬНИКУ письмову заявку з зазначенням в ній реквізитів і адрес Вантажоодержувачів за формою, що вказана в Доповненні № 1 до даного Договору. У випадку, якщо інший термін подання заявки не встановлений у Додатку до даного Договору, заявка повинна бути надана ПОКУПЦЕМ ПОСТАЧАЛЬНИКУ не пізніше 2 календарних днів до запланованої дати поставки Партії Товару.
 
6. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ ПО ЯКОСТІ І КІЛЬКОСТІ
 
6.1. Приймання Товару по кількості і якості здійснюється відповідно до вимог Інструкції "Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України." (затверджена Наказом від 02.04.98 року № 81/38/101/235/122) (далі - Інструкція), а також відповідно до умов даного Договору і Додатків до нього.
 
6.2. Товар вважається поставленим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і прийнятим ПОКУПЦЕМ по кількості і якості відповідно до умов даного Договору і Додатків до нього, а також відповідно до паспорту якості, виданого заводом-виробником. Постачальник зобов'язується передати залізниці або транспортній організації, відповідно, паспорт якості (посвідчення про якість) разом з іншими супровідними документами на Товар, що надаються для перевезення Товару залізницею або автотранспортом (при умовах поставки Товару: FСА - станція або пункт відправлення, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору), або Вантажовідправнику Покупця (при умовах поставки Товару: FСА - естакади наливу нафтопродуктів, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору; СРТ станція або пункт призначення, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору), або Покупцю (при умовах поставки Товару: ЕХW незалежно від місця передачі Товару) в залежності від умов поставок Товару, зазначених у відповідних Додатках до даного Договору.
 
6.3. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний прийняти поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ Товар, здійснивши зі своєї сторони всі дії, необхідні для забезпечення передачі й отримання Товару. ПОКУПЕЦЬ не може відмовитися від приймання Товару.
 
6.4. За результатами поставки Товару Сторонами підписується Акт прийому-передачі Товару, Обов'язок по складанню Акта прийому - передачі Товару покладається на ПОСТАЧАЛЬНИКА. При цьому Акт прийому-передачі Товару оформляється на підставі даних про кількість Товару, зазначених у відповідному Додатку до даного Договору.
 
6.4.1. У термін не пізніше 5 робочих днів з моменту одержання ПОКУПЦЕМ Акту прийому - передачі Товару, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний підписати Акт прийому - передачі Товару і передати один оригінальний екземпляр ПОСТАЧАЛЬНИКУ або направити по факсу з одночасним відправленням оригіналу рекомендованим листом. Якщо протягом терміну, зазначеного в даному пункті, ПОКУПЕЦЬ не направив ПОСТАЧАЛЬНИКУ підписаний Акт прийому-передачі Товару, документ вважається погодженим Сторонами і прийнятим ПОКУПЦЕМ, що не звільняє ПОКУПЦЯ, від обов'язку передати підписаний зі своєї сторони Акт прийому - передачі Товару.
 
6.5. При умовах поставки Товару на умовах FСА - естакади наливу нафтопродуктів, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору / РСА - станція або пункт відправлення, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору, завантаження Товару (товарної партії") та видачу відповідних документів на вантаж ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює на підставі пред'явленого ПОКУПЦЕМ доручення на отримання Товару (партію Товару) (типова форма № М-2, затверджена Наказом Мінстату України № 192 від 21.06.1996 р.), при цьому загальна кількість поставленого Товару визначається в розмірі, що зазначені в залізничних або товарно-транспортних накладних відповідно.
 
6.6. При умовах поставки Товару на умовах СРТ - станція або пункт призначення, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується на протязі 2 (двох) днів з моменту поставки Товару на станцію Вантажоодержувача відправити на адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА належним чином оформлену довіреність (типова форма № М-2, затверджена Наказом Мінстату України № 192 від 21.06.1996 р.) на отримання Товару, при цьому загальна кількість отриманого Товару зазначається в розмірі, що зазначені в залізничних або товарно-транспортних накладних відповідно.
 
6.7. ПОКУПЕЦЬ має право виставити ПОСТАЧАЛЬНИКУ претензію по якості Товару не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати поставки Товару, за умови дотримання ПОКУПЦЕМ вимог, визначених даним Договором і положеннями інструкції в частині, що не суперечить даному Договору.
 
Претензія Покупця щодо поставки неякісного Товару вважається необгрунтованою, якщо ПОКУПЕЦЬ не одержав акт незалежного експерта про неналежну якість Товару, що повинен бути прикладений до претензії. Сторони підтверджують, що погодженим незалежним експертом є Торгово-Промислова Палата України. Організація експертизи Товару здійснюється за рахунок ПОКУПЦЯ. У випадку задоволення претензії ПОКУПЦЯ про неналежну якість Товару, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний відшкодувати витрати ПОКУПЦЯ на проведення експертизи за умови надання документів, що підтверджують такі витрати.
 
6.8. ПОКУПЕЦЬ мас право виставити ПОСТАЧАЛЬНИКУ претензію щодо невідповідності фактично отриманої кількості Товару і кількості Товару, зазначеної в транспортних документах, не пізніше 7 (семи) днів з дати поставки Товару, за умови дотримання ПОКУПЦЕМ вимог, визначених даним Договором і положеннями Інструкції, в частині, що не суперечить даному Договору.
 
Претензія Покупця щодо кількості поставленого Товару вважається необгрунтованою, якщо ПОКУПЕЦЬ не одержав акт незалежного експерта про невідповідність фактично отриманої кількості Товару і кількості Товару, зазначеної в транспортних документах, що повинні бути прикладені до претензії по нестачі Товару. Сторони підтверджують, що погодженим незалежним експертом є Торгово-промислова Палата України. Організація експертизи Товару здійснюється за рахунок ПОКУПЦЯ. У випадку задоволення претензії ПОКУПЦЯ про нестачу Товару, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний відшкодувати витрати ПОКУПЦЯ на проведення експертизи за умови надання документів, що підтверджують такі витрати.
 
6.9. У даному Договорі, залежно від умов поставки Товару, під датою поставки Товару розуміється:
а) при поставці Товару на умовах ЕХW (незалежно від місця передачі Товару) - дата Акту прийому - передачі Товару;
б) при поставці Товару на умовах FСА - естакади наливу нафтопродуктів, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору / FСА - пункти відправлення, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору/ СРТ - станція або пункт призначення, зазначені у відповідному Додатку до даного Договору - дата штемпеля станції або пункту відправлення на залізничній або товарно-транспортній накладній про прийняття Товару залізницею або автотранспортом до перевезення відповідно.
6.10. ПОСТАЧАЛЬНИК буде вважатися таким, який виконав свої зобов'язання по поставці Товару належним чином, якщо термін з моменту поставки Товару і до закінчення терміну придатності такого Товару складає не менш як 30 (тридцять) календарних днів.
 
6.11. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний не пізніше 30 робочих днів розглянути і задовольнити обґрунтовані претензії ПОКУПЦЯ, за умови дотриманий ПОКУПЦЕМ вимог даного Договору і положень Інструкції в частині, що не суперечить даному Договору. У випадках необґрунтованості претензій ПОКУПЦЯ і/або порушення ПОКУПЦЕМ положень даного Договору і/або положень Інструкції в частині, що не суперечить даному Договору, претензії ПОКУПЦЯ задоволенню не підлягають.
 
6.12. У випадках, якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не виступає Вантажовідправником Товару, що поставляється в рамках даного Договору, претензії по нестачах Товару пред'являються до Вантажовідправника з направленням копії претензії ПОСТАЧАЛЬНИКУ.
 
6.13. У випадку прибуття Товару в пошкоджених цистернах, з пошкодженими пломбами Вантажовідправника, ознаками нестач - претензії розглядаються Вантажоодержувачем та ПОКУПЦЕМ безпосередньо з залізницею.
 
6.14. Претензії щодо кількості Товару в межах природних втрат маси та граничного розходження визначеної маси нетто між сторонами не розглядаються.
 
6.15. У випадку, якщо доставка Товару до станцій призначення здійснюється у власних і/або орендованих цистернах ПОСТАЧАЛЬНИКА і/або Вантажовідправника ПОСТАЧАЛЬНИКА, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний забезпечити злив і повернення порожніх вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКУ і/або Вантажовідправнику ПОСТАЧАЛЬНИКА в наступному порядку:
 
6.15.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний забезпечити злив вагоно-цистерн протягом 3 календарних днів з дати штемпеля станції призначення на залізничних накладних про прибуття Товару на станцію призначання й у той же термін здійснити повернення порожніх вагоно-цистерн ПОСТАЧАЛЬНИКУ і/або Вантажовідправнику ПОСТА ЧАЛЬНИКА.
 
6.15.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний забезпечити отримання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ завірених підписом і печаткою ПОКУПЦЯ і/або Вантажоодержувача копій залізничних накладних на Товар з відмітками станції призначення про прибуття Товару і про видачу Товару ПОКУПЦЮ і/або Вантажоодержувачу. Копії з/д накладних відправляються за допомогою факсимільного зв'язку протягом 2 (двох) робочих днів із дня проставлення зазначених відміток з одночасним їхнім відправленням рекомендованим листом.
 
6.15.3. Повернення порожніх вагоно-цистерн оплачується ПОКУПЦЕМ.
 
6.15.4. Якщо інше не зазначено ПОСТАЧАЛЬНИКОМ в окремому повідомленні ПОКУПЦЮ і/або відповідному Додатку до даного Договору, з/д накладні на повернення порожніх вагоно-цистерн заповнюються ПОКУПЦЕМ і/або Вантажоодержувачем на адресу і по реквізитах Вантажовідправника, зазначеним у відповідних залізничних накладних.
 
6.15.5. Копія залізничної накладної на повернення порожніх вагоно-цистерн, завірена підписом і печаткою ПОКУПЦЯ і/або Вантажоодержувача, з відміткою залізничної станції про прийняття порожніх вагоно-цистерн до відправлення, направляється ПОКУПЦЕМ ПОСТАЧАЛЬНИКУ за допомогою засобів факсимільного зв'язку в день проставлення зазначеної відмітки з одночасним відправленням копії залізничної накладної рекомендованим листом.
 
6.15.6. Вагоно-цистерни вважаються повернутими ПОКУПЦЕМ з дати відмітки залізничної станції про прийняття порожніх вагоно-цистерн до відправлення.
 
7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 
7.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплата Партії Товару, якщо інше не передбачено Сторонами в Додатках до даного Договору.
 
7.2. За погодженням Сторін оплата Товару за даним Договором може проводитись в будь-якій формі розрахунків що не суперечить чинному законодавству України, в тому числі можлива і вексельна форма оплати, про що оформляється відповідна Додаткова угода до даного Договору.
 
7.3. Право власності на Товар і ризик випадкової загибелі Товару переходить до ПОКУПЦЯ з моменту поставки Товару, незалежно від термінів здійснення оплати.
 
7.4. Датою оплати Товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.
 
7.5. Якщо ПОКУПЕЦЬ прострочив оплату Товару в цілому або частково, ПОСТАЧАЛЬНИК не несе зобов'язань по поставці Товару до повної оплати ПОКУПЦЕМ неоплаченого в термін Товару або його частини, і/або сплати відсотків за користування чужими грошовими коштами.
 
7.6. Кожна зі Сторін зобов'язується протягом 5 робочих днів з моменту одержання від іншої Сторони Акту звірки взаєморозрахунків, підписувати його і направляти іншій Стороні, чи в той же термін направляти свої мотивовані зауваження до Акту звірки взаєморозрахунків.
 
7.7. Якщо в результаті звірки взаєморозрахунків буде виявлено, що сум грошових коштів, отриманих від ПОКУПЦЯ на оплату Партії Товару за відповідним Додатком до даного Договору:
а) недостатньо для покриття вартості поставленої Партії Товару - ПОКУПЕЦЬ протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами Акту звірки взаєморозрахунків перераховує ПОСТАЧАЛЬНИКУ грошову суму, якої не вистачає;
б) перевищує вартість поставленої Партії Товару - ПОСТАЧАЛЬНИК відшкодовує ПОКУПЦЮ протягом 10 (десяти) банківських днів надлишок суми, на підставі листа ПОКУПЦЯ і підписаного Сторонами Акту звірки взаєморозрахунків.
7.8. Залік зустрічних однорідних вимог за даним Договором без письмової згоди ПОСТАЧАЛЬНИКА не допускаєтеся.
 
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
8.1. За порушення умов даного договору винна Сторона несе відповідальність в повному обсязі, яка полягає у відшкодуванні спричинених нею витрат (збитків) іншій Стороні в тому числі не отриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 
8.2. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ термінів здійснення взаєморозрахунків, передбачених Договором і відповідними Додатками до нього, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу. Пеня нараховується за весь період прострочення по день проведення розрахунків у відповідності з умовами договору.
 
8.3. У випадку якщо термін прострочення ПОКУПЦЕМ проведення взаєморозрахунків перевищує 15 календарних днів, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 25 % від суми заборгованості, протягом 5 робочих днів із дня одержання відповідної письмової вимоги ПОСТАЧАЛЬНИКА.
 
8.4. За несвоєчасне проведення розрахунків у відповідності до умов даного договору Постачальник має право стягнути з Покупця проценти за користування чужими коштами в розмірі 19% річних від неоплаченої вартості Товару.
 
За несвоєчасне проведення розрахунків у відповідності до умов даного договору Постачальник має право стягнути завдані збитки, спричинені несвоєчасним проведенням розрахунків за Товар та зміною курсу долара США до гривні, які обраховуються за формулою:
  
S = (C х А0 )/ А1C
 
де: S – задані збитки які підлягають сплаті покупцем;
      А0 — вартість долара США у гривнях на день пред'явлення вимоги до Покупця;
      А1 — вартість долара США у гривнях на день поставки товару (п.6.7. даного Договору);
      C — вартість поставленого, але неоплаченого Товару відповідно до умов договору.
При цьому Сторони приймають курс долара США до гривні встановлений Національним банком України.
 
8.6. У випадку постачання Товару неналежної якості, за умови, що факт неякісності Товару встановлений у порядку, зазначеному в даному Договорі, ПОКУПЕЦЬ може стягнути з ПОСТАЧАЛЬНИКА штраф у розмірі 5 % від вартості неякісного Товару, але в будь-якому випадку не більш 5 % від вартості Партії Товару, поставленого по Додатку, у рамках якого було здійснене постачання неякісного Товару.
 
8.7. У випадках несвоєчасного виконання ПОКУПЦЕМ його зобов'язань по зливу і поверненню порожніх вагоно-цистерн, передбачених п.6.15. і/або п.6.15.1, і/або п.6.15.3,, і/або п.6.15,4,, і/або п.б.15.6. даного Договору, а також у випадках несвоєчасного надання ПОСТАЧАЛЬНИКУ документів, зазначених у п. 6.6., п.6.15.2., і/або п. 6.15.5 даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує на користь ПОСТАЧАЛЬНИКА 250 гривень за кожний день прострочення повернення кожної вагоно-цистерни і/або за кожний день прострочення надання кожного документа відповідно.
 
8.8. У випадку надання Покупцем невірних (неточних) реквізитів Вантажоотримувача та/або станції призначення, Покупець зобов'язується відшкодувати Постачальнику асі понесені останнім витрати і збитки. Відшкодування здійснюється згідно виставленого рахунку Постачальника, протягом 3 банківських днів з моменту його виставлення.
 
8.9. За порушення ПОКУПЦЕМ інших його зобов'язань, передбачених даним Договором, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 250 гривень за кожен випадок несвоєчасного і/або неналежного виконання зобов'язань, передбачених даним Договором, протягом 5 робочих днів із дня одержання відповідної письмової вимоги ПОСТАЧАЛЬНИКА.
 
8.10. ПОКУПЕЦЬ за даним Договором не має права здійснювати утримання як забезпечення виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ яких-небудь його зобов'язань, передбачених даним Договором.
 
8.11. Дії ПОСТАЧАЛЬНИКА по утриманню Товару ПОКУПЦЯ, і/або розірвання Договору з ініціативи ПОСТАЧАЛЬНИКА у випадках, зазначених у п.п. 11.2.2. - 11.2.3. даного Договору, не є відмовою ПОСТАЧАЛЬНИКА від права отримання від ПОКУПЦЯ оплати за поставлений Товар, а також від права стягнення з ПОКУПЦЯ забезпечень, неустойок або відшкодування збитків, заподіяних ПОСТАЧАЛЬНИКУ в зв'язку з невиконанням і/або неналежним виконанням ПОКУПЦЕМ його обов'язків за даним Договором.
 
8.12. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання зобов'язань за цим Договором (підписаними Додатками).
 
8.13. Сторони погодили наступну черговість погашення Покупцем своїх грошових зобов'язань за даним Договором:
1) пеня;
2) штраф;
3) прострочена сума частково доплаченого або несвоєчасно оплаченого Товару;
4) оплата, яка проводиться в термін, визначений за Договором (Додатками до нього).
9. РОЗГЛЯД СПОРІВ
 
9.1. У випадку виникнення спорів за даним Договором чи в зв'язку з ним Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.
 
9.2. У випадку недосягнення згоди між Сторонами в процесі переговорів, спір вирішується в судовому порядку, у відповідності до чинного законодавства України.
 
10. ФОРС-МАЖОР
 
10.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від дії Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни національного законодавства, обмежень, введенних органами державної влади), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов'язків, Сторони звільняються від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за це при умові , що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 7 днів до розірвання.
 
Достатнім доказом дій форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України. Виникнення вищевказаних обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати за Товар, поставлений до їх виникнення.
 
11. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
 
11.1. Договір може бути змінений тільки за згодою Сторін, шляхом підписання доповнення до даного Договору.
 
11.2. Договір може бути розірваний:
 
11.2.1. з дати підписання Сторонами додаткової угоди про розірвання;
 
11.2.2. з ініціативи ПОСТАЧАЛЬНИКА - за умови повідомлення ПОКУПЦЯ про передбачувану дату розірвання Договору не менш як за 10 (десять) календарних днів;
 
11.2.3. з ініціативи ПОСТАЧАЛЬНИКА є будь-який час у випадках:
- невиконання і/або неналежного виконання ПОКУПЦЕМ умов даного Договору;
- отримання інформації про початок процедури припинення (ліквідації, реорганізації) ПОКУПЦЯ, у таких випадках даний Договір буде вважатись розірваним з моменту, зазначеного ПОСТАЧАЛЬНИКОМ у відповідному повідомленні про припинення даного Договору.
11.3. При достроковому припиненні даного Договору:
- Сторона, що виступає з ініціативою про припинення даного Договору у випадках, передбачених даним Договором, зобов’язується одночасно з направленням іншій Стороні повідомлення про дострокове припинення даного Договору, направити Акт звірки взаєморозрахунків;
- Сторона, що одержала Акт звірки взаєморозрахунків, зобов'язана розглянути його протягом 5 (п'яти) робочих днів, у той же термін підписати його і направити іншій Стороні, чи в той же термін направити свої мотивовані зауваження Іншій Стороні по зазначеному Акту;
- взаєморозрахунки Сторін по Акту звірки взаєморозрахунків проводяться протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін.
11.4. Використання Стороною права на одностороннє розірвання Договору в порядку, передбаченому в п.п.11.2.2.- - 11.2.3. даного Договору, не позбавляє її права на стягнення понесених за Договором прямих збитків, пов'язаних з розрахунками за поставлений Товар, а також забезпечень, пені і штрафів, передбачених розділом 8 Договору.
 
11.5. У випадку дострокового припинення даного Договору, ПОКУПЕЦЬ за свій рахунок зобов'язується протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту одержання відповідної письмової вимоги ПОСТАЧАЛЬНИКА здійснити повернення ПОСТАЧАЛЬНИКУ отриманого, але неоплаченого Товару на умовах СРТ – станція або пункт призначення, вказаного ПОСТАЧАЛЬНИКОМ додатково.
 
12. ІНШІ УМОВИ
 
12.1. Сторони підтверджують, що кожна зі Сторін на момент підписання даного Договору має усі права і повноваження, необхідні для його підписання.
 
12.2. Усі зміни і доповнення до даного Договору оформляються в письмовій формі і вважаються дійсними, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін. Під час підписання змін, доповнень, додатків, актів і інших документів за даним Договором, Сторонами може бути використане факсимільне відтворення підпису уповноважених представників Сторін за допомогою засобів механічного копіювання.
 
Зразки факсимільного відтворення підпису уповноважених представників Сторін:
 
Від Постачальника:
 
_______________ (П.І.Б., посада)
_______________ (факсиміле)
_______________ (П.І.Б., посада)
_______________ (факсиміле)
_______________ (П.І.Б., посада)
_______________ (факсиміле)
 Від Покупця:
 
_______________ (П.І.Б., посада)
_______________ (факсиміле)
_______________ (П.І.Б., посада)
_______________ (факсиміле)
_______________ (П.І.Б., посада)
_______________ (факсиміле)
 

12.3. Недійсність окремих умов даного Договору не спричиняє недійсність інших умов Договору і Договору в цілому, оскільки Сторони допускають, що даний Договір міг бути укладений і без зазначення таких умов. У випадку, якщо виявляться недійсними умови даного Договору, що є істотними, Сторони зобов'язуються протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту визнання недійсними таких умов, підписати відповідні зміни до даного Договору з метою приведення недійсних умов у відповідність з чинним законодавством України.
 
12.4. Кожна зі Сторін зобов'язується в письмовій формі інформувати іншу Сторону про зміну свого найменування (чи інших реквізитів) протягом 5 (п'яти) робочих дніє з моменту реєстрації відповідних змін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 
12.5. Даний Договір укладений українською мовою в двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
 
12.6. Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і поставленням печаток Сторін і діє до « 31 » січня 200_р., а в частині виконання зобов'язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
 
12.7. Сторони підтверджують, що є платниками податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22,05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями.
 
12.8. У випадку зміни статусу однієї із Сторін як платника податків протягом терміну дії даного Договору, така Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону Договору про таку зміну і надати документи, що підтверджують її новий статус протягом трьох робочих днів з моменту такої зміни.
 
12.9. ПОКУПЕЦЬ не має права уступати свої права вимоги за даним Договором без письмової згоди ПОСТАЧАЛЬНИКА.
 
13. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ї ПІДПИСИ СТОРІН:
 
ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:

 
 

 
 
Поиск на сайте

Форма входа
Логин:
Пароль:

 
обратная связь

соглашение пользователя

Copyright MyCorp © 2017