ГлавнаяРегистрацияВход
Нефтепродукты в Украине
Понедельник, 17 Октябрь 2016, 05:19:39
  Приветствую Вас Гость | RSS 
 


Агентский договор

Угода про надання професійних послуг
Стаття 1. Визначення
Стаття 2. Замовлення Послуг
Стаття 3. Вартість Послуг
Стаття 4. Оплата
Стаття 5. Надання Послуг
Стаття 6. Додаткові Послуги
Стаття 7. Взаємостосунки Сторін
Стаття 8. Умови Угоди
Стаття 9. Наслідки Розірвання
Стаття 10. Конфіденційність
Стаття 11. Відшкодування поточних збитків
Стаття 12. Повідомлення
Стаття 13. Керуюче право
Стаття 14. Вирішення спорів
Глава 15. Форс-мажор
Стаття 16. Складання дублікатів
Стаття 17. Тлумачення заголовків
Додаток 1 до Угоди про Надання Професійних послуг \\ Опис Послуг, які Підрядник повинен надати відповідно до Замовлень Замовника
Додаток 2 до Угоди про Надання Професійних Послуг \\ Форма Замовлення на Придбання Дана Угода про надання професійних послуг складена, підписана та набула чинності з (дата) між: 1.ХХХ, компанією заснованої та існуючої за законодавством ХХХ, що має юридичну адресу: ХХХХХХХХХХХХХХ, дане вираження включає всіх правонаступників ХХХ, іменоване надалі "Замовник", та 2. GBSA (Global Business Service Agency), компанією створеною й існуючою за законодавством України, що має юридичну адресу: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Проїздна, 116/1, дане вираження включає всіх правонаступників GBSA, іменоване надалі "Підрядник",
ЗАМОВНИК ТА ПІДРЯДНИК ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТОРОНА», А РАЗОМ - ЯК «СТОРОНИ»,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО Замовник бажає одержувати певні професійні послуги (перелічені нижче) на протязі дії Договору, а Підрядник готовий надавати такі професійні послуги відповідно до умов даної Угоди; тому
Сторони спільно заявляють, що вони мають повноваження та бажання укласти даний Контракт; ЦИМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, що, беручи до уваги вихідні передумови та взаємні зобов’язання, викладені нижче, Сторони домовились про нижченаведене:
Professional Services Agreement Article
I. Definitions
Article II. Order of Services
Article III. Service Price
Article IV. Payment
Article V. Performance of Services
Article VI. Extra Services
Article VII. Relationship of Parties
Article VIII. Term of Agreement
Article IX. Effect of Termination
Article X. Confidentiality
Article XI. Recover the Actual Damages
Article XII. Notes
Article XIII. Governing Law
Article XIV. Dispute Resolutions
Article XV. Force Majuro
Article XVI. Execution in Counterparts
Article XVII. Effect of Headings
Appendix I to Professional Services Agreement \\ Description of Services to be rendered by the Contractor according to Orders of the Customer
Appendix II to Professional Services Agreement \\ Form of Purchase Order This Professional Services Agreement is made, signed and enters into force on this Х day of Х 200Х by and between: 1 ХХХ, a company organized and existing under the laws of ХХХ, having its principal place of business at ХХХХХ, which expression shall include all assigns, assignees and successors in title of the XХХ, hereinafter referred to as " Customer", and 2. GBSA (Global Business Service Agency), a company organized and existing under the laws of Ukraine, having its principal place of business at Ukraine, Donetsk reg., Kramatorsk city, Proizdna str., 116/1, which expression shall include all assigns, assignees, licensees and successors in title of the GBSA, hereinafter referred to as "Contractor", CUSTOMER AND CONTRACTOR ARE REFERRED TO HEREINAFTER EITHER INDIVIDUALLY AS "PARTY" OR COLLECTIVELY AS "PARTIES",
 
WHEREAS, the Customer wishes to be supported with the certain professional Services (as specified below) during the term of this Agreement; and Contractor is willing to perform such professional Services in accordance with the terms of this Agreement; and the Parties mutually declare that they have the authority and desire to enter into this Agreement;
NOW THEREFORE and in consideration of the premises and the mutual covenants set out hereinafter, the Parties agreed as follows:
Стаття 1. Визначення
(а) За винятком особливо застережених випадків, будь-які посилання на Статтю, Розділ, Додаток або Доповнення повинні розглядатися як посилання на Статтю, Розділ, Додаток або Доповнення до даної Угоди
(б) За даною Угодою слова в одинці включають множину й навпаки, за винятком тих випадків, коли з контексту випливає інше визначення, наступні визначення мають нижченаведені значення:
"Угода" означає дана угода й Додатки до неї, разом з усіма виправленнями до них.
"Додаток" означає додаток, доданий до даної Угоди.
"Дата набрання чинності" даної Угоди повинна позначати дату, зазначену в першому абзаці цього документа під заголовком УГОДА ПРО НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ
"Замовлення" означає документ, описаний у Статті 2. "Послуги" означають професійні послуги, застережені й описані в Додатку 1 та відповідному Замовленні.
Article I. Definitions
(a) Except as specifically provided otherwise herein, any reference to an Article, Section, Appendix or Addendum shall be construed as reference to an Article, Section, Appendix or Addendum of this Agreement.
(b) In this Agreement words in the singular include the plural and vice versa, and except where the context otherwise requires, the following terms shall have the meanings set out as follows:
"Agreement" means this agreement, and the Appendixes, together with all amendments thereto.
"Appendix" means an appendix attached to this Agreement.
"Effective Date" of this Agreement shall mean the date mentioned in the first paragraph of this document under the heading PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT.
"Order" - means that instrument described in Article II. "Services" means those professional services specified and described in Appendix I and appropriate Order.
Стаття 2. Замовлення на надання послуг
(а) Кожне Замовлення на надання Послуг, подане Замовником Підряднику, повинно бути у письмовій формі (форма такого Замовлення надана в Додатку 2).
(б) Всі Замовлення на надання Послуг, наданні Замовником Підряднику, вважаються прийнятими Підрядником під час одержання таких Замовлень й підписанні їх Підрядником, за умови, що вони відповідають умовам даної Угоди.
Article II. Order of Services
(a) Each Order for Services submitted by Customer to Contractor shall be made in writing in accordance with Article XII and Appendix II of this Agreement.
(b) All Orders for Services submitted by Customer to Contractor shall be deemed to be accepted by Contractor at the time such Orders are received and signed by Contractor to the extent that they are in compliance with the terms of this Agreement.
Стаття 3. Вартість Послуг
(а) Після підписання Угоди Підрядник повинен надати прайс-лист на Послуги, а Замовник повинен запитувати Послуги за розцінками, визначеними в прайс-листі.
(б) Розцінки, зазначені в прайс-листі Підрядника, можуть бути змінені тільки після попереднього повідомлення Замовника не менш як за Х робочих днів до передбачуваних змін та вступають в дію з дати, погодженою Сторонами в письмовій формі. Зміни в прайс-листі не можуть вплинути на надання Послуг, запитаних Замовником до такого повідомлення.
Article III. Service Price
(a) After signing the Agreement Contractor shall submit a guiding price list for the Services and Customer shall order the Services under the prices contained in this price list.
(b) The prices contained in Contractor's price list can be changed only under preliminary notice of the Customer at least Х working days prior to assumed changes and will take effect as of such time both Parties mutually agree in writing to the changes. Price list changes cannot affect the rendering (and cost of) of Services ordered by Customer prior to such notice.
Стаття 4. Оплата
(а) На протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття й підписання кожного Замовлення, Підрядником Замовникові виставляється проформа інвойс на суму Замовлення (разом з проформою інвойсу Підрядник також повинен повернути підписану копію Замовлення).
(б) Замовник повинен оплатити проформу інвойс Підрядника на протязі строку, зазначеного у відповідному інвойсі.
Article IV. Payment
(a) Within 10 (ten) working days from the moment of reception and signing of the each Order by Contractor Customer shall be perform invoiced for the sum of the Order (together with the perform-invoice the Contractor shall return also the signed copy of the Order).
(b) Customer shall pay the Contractor's perform-invoice within the term fixed in the appropriate perform-invoice.
Стаття 5. Надання послуг
(а) Послуги, застереженні цією Угодою, повинні здійснюватися під загальним наглядом і керівництвом з боку Підрядника.
(б) (У випадку надання професійних Послуг) на прохання Замовника, Підрядник повинен надати докладні роздруківки даних в тому ступені, який може знадобитися з метою вивчення таких подробиць.
(в) Відповідність вищевикладеному повинне розглядатися в сфери дії даної Угоди й не становить основи для додаткової або особливої компенсації.
Article V. Performance of Services
(a) The Services under this Agreement shall at all times be subject to the general supervision and direction of the Contractor.
(b) (In case of performance of the Professional Services) at the request of the Customer, the Contractor shall furnish sufficient prints of data in such detail as may be required, for the purposes of review of details.
(c) Compliance with all of the foregoing shall be considered to be within the purview of this Agreement and shall not constitute a basis for additional or extra compensation.
Стаття 6. Додаткові послуги
Якщо Підрядник вважає, що будь-які послуги, які він повинен надати виходять за рамки Угоди, і входять у розряд "Додаткові послуги", він повинен вчасно сповістити про це Замовника в письмовій формі. У випадку якщо Замовник вважатиме, що такі послуги відносяться до розряду "Додаткові послуги", Замовник повинен сплатити Підряднику додаткову компенсацію на обумовленій одноразовій основі. За винятком випадків, коли надання "Додаткових послуг" було обумовлено Замовником заздалегідь, ніякі вимоги про оплату не ухвалюються.
Article VI. Extra Services
If the Contractor is of the opinion that any Services it has been directed to perform is beyond the scope of this Agreement, and constitutes "Extra Services", it shall promptly notify the Customer in writing to that effect. In the event that the Customer determines that such services does constitute "Extra Services," the Customer will provide extra compensation to the Contractor upon the basis of a negotiated lump sum. Unless approval for "Extra Services" has been secured in advance from the Customer, no claims for payment will be allowed.
Стаття 7. Взаємостосунки сторін
(а) Підрядник є незалежним підрядником та є законним представником або агентом Замовника, та не наділений ніякими правами або повноваженнями (за виключенням обумовлених Угодою).
(б) Нічого із зазначеного в Угоді не повинне розглядатися як основа для створення будь-яких партнерських відносин або спільних підприємств між Сторонами.
Article VII. Relationship of Parties
(a) The Contractor is an independent contractor and is not the legal representative or agent of the Customer for any purpose and shall have no right or authority (except as expressly provided in this Agreement).
(b) Nothing contained in this Agreement shall be deemed to create any partnership or joint venture relationship between the Parties.
Стаття 8. Умови Угоди
(а) Угода діє на протязі один рік з Дати Підписання та може бути пролонгована на наступний термін, який взаємно узгоджується в Додатку(ах) до Договору.
(б) Кожна із Сторін може розірвати Угоду в будь-який час, відправивши письмове повідомлення іншій Стороні не менш як за 30 днів до дати такого розірвання.
Article VIII. Term of Agreement
(a) This Agreement shall be effective for an initial term of one year from the Effective Date and shall continue for successive periods thereafter, as mutually agreed in an Addendum(s) to this Agreement.
(b) Either Party may terminate this Agreement at any time, by mailing written notice of such termination to the other Party not less than 30 days prior to the effective date of such termination.
Стаття 9. Наслідки розірвання
При розірванні Угоди:
(а) Всі суми, що несплачені Замовником Підряднику, незалежно від попередніх умов оплати, повинні бути негайно виплачені.
(б) Всі невиконані замовлення повинні бути скасовано без заборгованості Сторін.
(в) Жодна зі Сторін не повинна виплачувати іншій Стороні внаслідок такого розірвання компенсації, відшкодування або збитки на підставі втрати потенційного прибутку або передбачуваних продажів.
(г) По розірванню, Підрядник повинен негайно припинити надання всіх Послуг.
Article IX. Effect of Termination
On termination of this Agreement:
(a) All amounts owing by Customer to Contractor shall, notwithstanding prior terms of sale, become immediately due and payable;
(b) All unshipped orders shall be cancelled without liability of either Party to the other;
(c) Neither Party shall be liable to the other because of such termination for compensation, reimbursement or damages on account of the loss of prospective profits or anticipated sales.
(c) Upon termination, Contractor shall immediately stop all Services.
Стаття 10. Конфіденційність
Обидві Сторони, що уклали Угоду, згодні тримати наступні питання в таємниці та дотримуватися конфіденційності:
(a) Умови Угоди.
(б) Всі усні переговори, репрезентації та будь-яку інформацію, проведені Сторонами й/або їх радниками, згідно Угоди.
(в) Всі документи, дані, звіти, записи або інформацію будь-якого роду в будь-якому виді, котрі були надані або передані до або після укладання Угоди й/або відповідно до Угоди.
Article X. Confidentiality
Both Parties to this Agreement agree that they shall maintain the following matters in the utmost secrecy and confidence:
(a) The terms of this Agreement.
(b) All oral communications, representations and information of any nature made by the Parties and/or their advisors pursuant to the conclusion of this Agreement.
(c) All documents, data, reports, recordings, records, or information of any nature in any media which were supplied or conveyed prior to or after the conclusion of this Agreement and/or pursuant to this Agreement.
Стаття 11. Відшкодування поточних збитків
Якщо будь-яка Сторона порушує свої зобов’язання за Угодою, інша Сторона має право на відшкодування фактичних збитків, що виникли в результаті такого порушення.
Article XI. Recover the Actual Damages
If a Party breaches his obligations under this Agreement, the other Party will be entitled to recover the actual damages suffered as a consequence of such breach.
Стаття 12. Повідомлення
(a) Всі повідомлення, Замовлення, позови та інші документи, необхідні згідно з Угодою, повинні бути написані та відправлені факсом або електронною поштою Сторони, зазначеною в Угоді. Всі повідомлення вважаються прийнятими, якщо відправником отримано відповідний зворотній факсиміле або електронний лист.
(б) По всіх повідомленнях відправлених вищезазначеним способом, Сторона, отримавши таке повідомлення, зобов’язана відповісти на нього протягом двох робочих днів.
(в) З метою виконання Угоди, усі повідомлення повинні бути відправлені за наступними адресами:
Замовнику:
Адреса:
Адреса електронної пошти:
Телефон:
Факс:
Кому:
Підряднику:
Адреса:
Адреса електронної пошти:
Телефон:
Факс:
Кому:
(г) Кожна із Сторін може змінити адресу листування, попередньо повідомивши іншу Сторону про таку зміну зазначеним способом.
Article XII. Notes
(a) All notices, Orders, claims and other documents required to be given pursuant to this Agreement shall be writing and shall be sent via fax or e-mail to the Party to be served as set out in this Agreement. All notices shall be deemed to have been delivered when the proper answer back code is received by the sender of the fax or e-mail.
(b) On all notices sent by abovementioned ways, the Party received such notice is obliged to give the answer within two working day.
(c) For the purpose of this Agreement all notices shall be sent to the following addresses:
To Customer:
Address:
E-mail: 
Phone:
Fax:
Attention:
To Contractor:
Address:
E-mail:
Phone:
Fax:
Attention:
(d) Either Party may change the address to which notice be sent by giving written notice of such change to the other Party in the manner provided herein.
Стаття 13. Керуюче право
Всі питання, стосовно Угоди, котрі явно чи неявно не врегульовані положеннями Угоди, вирішуються на основі законодавства України.
Article XIII. Governing Law
Any questions relating to the Agreement which are not expressly or implicitly settled by the provisions contained in the Agreement itself shall be governed by the law of Ukraine.
Стаття 14. Вирішення спорів
Будь-які розбіжності, протиріччя або позови, що виникають за цим контрактом, або порушення,, розірвання або недійсність такого, повинні бути вирішені арбітражним судом згідно з Правилами арбітражного інституту Стокгольмської Торгівельної Палати.
Article XIV. Dispute Resolutions
Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.
Стаття 15. Форс-мажор
Положення Міжнародної Торгівельної Палати (Публікація МТП № 421) про форс-мажорні обставини (порушення) є складовою частиною Угоди.
Article XV. Force Majeure
The Force Majeure (Exemption) clause of the International Chamber of Commerce (ICC Publication № 421) is hereby incorporated in this Agreement.
Стаття 16. Складання дублікатів
Угода складена в кількості ХХХ дублікатів, кожен з яких має однакову юридичну силу.
Article XVI. Execution in Counterparts
The Agreement is made in XXX copies, each of which has an identical validity
Стаття 17. Тлумачення заголовків
Заголовки Статей та Додатки Угоди не повинні впливати на тлумачення Угоди.
Складено в Києві, (…) числа.
Article XVII. Effect of Headings
The headings to the Articles and Appendixes of this Agreement shall not affect the construction of this Agreement.
Made in Kyiv, on the ( … )
 
ДОДАТОК 1 ДО УГОДИ ПРО НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ \\ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО ПІДРЯДНИК ПОВИНЕН НАДАТИ ВІДПОВІДНО ЗАМОВЛЕННЯ ЗАМОВНИКА

APPENDIX I TO PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT \\ DESCRIPTION OF SERVICES TO BE RENDERED BY THE CONTRACTOR ACCORDING TO ORDERS OF THE CUSTOMER
  
ДОДАТОК 2 ДО УГОДИ ПРО НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ \\ ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ НА ОПЛАТУ
APPENDIX II TO PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT \\ FORM OF PURCHASE ORDER


Order № Х Date: _1 March 2009_
Заказ № Х Дата _1 Марта 2009_

Contractor: GBSA
Підрядник: GBSA

Customer: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Клієнт: ХХXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
To: O. Zavgorodnya, Please, take a new Order for the following services:
Кому: Завгородня О.В., Будь ласка, прийміть нове Замовлення на наступні послуги:
 
Description of Services
Перелік Послуг
Term of Completion Строк виконання (calendar days from the date of signing)(кількість календарних днів з дати підписання)
Price of services Вартість послуг (EURO, according to price-list of the Contractor) (В ЄВРО, згідно прайс-листу Підрядника)
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 

 

Total: _____
Сума _____

Form and Conditions of Payment: [within five days from the Date mentioned in Article IV(a)]
Форма и умови оплати [на протязі п’яти днів з дати, зазначеній в Статті 4(а)]
 

Підписано і від імені X
…………………………………………… , Директор
Дата - XX.XX.200X (печатка компанії)

Signed for and on behalf of GBSA
…………………………………………,Director General
Date – XX.XX.200X (commercial stamp)

 
 
Поиск на сайте

Форма входа
Логин:
Пароль:

 
обратная связь

соглашение пользователя

Copyright MyCorp © 2016