ГлавнаяРегистрацияВход
Нефтепродукты в Украине
Воскресенье, 22 Январь 2017, 12:36:08
  Приветствую Вас Гость | RSS 
 


Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание с разъяснениеми прав и обязанностей экспедитора и клиента

5. Порядок розрахунків

5.1.Розмір тарифів, що включають провізну плату й винагороду, що належить Експедитору, а також розмір зборів за виконання Експедитором пов'язаних із організацією та здійсненням перевезення операцій і послуг, визначаються за взаємною згодою сторін і фіксуються в «Угоді про тарифи і порядок нарахування оплати за транспортно-експедиторське обслуговування» (далі — Угода), наведеній у Додатку № 2 до цього Договору. Розмір тарифів визначається на підставі діючих ринкових розцінок і тарифів на аналогічні послуги та може змінюватися в більшу або меншу сторону відповідно до зміни кон'юнктури ринку транспортно-експедиторських послуг і цін на ПММ. У випадку зміни та­ рифів Сторони укладають нову Угоду. Експедитор повинен повідомити Замовника про необхідність укладення нової Угоди не пізніше ніж за 3 дні до набрання чинності новими тарифами на транспортно-експедиторські послуги. Угода укладається на невизначений строк, але в будь-якому випадку строк її дії обмежується строком дії цього Договору. При укла­денні сторонами нової Угоди всі попередні Угоди втрачають чинність з моменту підписання її сторонами цього Договору. Тарифи, зазначені в Угоді, вказуються з урахуванням ПДВ 20 %.

5.2. Належні Експедитору суми за транспортні та експедиторські послу­ги можуть оплачуватися Замовником при поданні заявки (передоплата).

5.3. Остаточний   розрахунок за платежами   за транспортно-експедиторські послуги проводиться Замовником на підставі рахунка-фактури Експедитора й Акта про виконання транспортно-експедиторських послуг (Додаток № 3 до цього Договору). Підставою для виставляння рахунка-фактури та Акта за надані транспортно-експедиторські послуги є дані подорожніх листів, завірені Замовником, а також відмітки Замовника в супровідних документах.

5.4.Рахунок-фактура повинен бути оплачений Замовником протягом 2 банківських днів з моменту одержання його Замовником. За затримку оплати Експедитор вправі нарахувати неустойку в розмірі ______          % від суми заборгованості.

5.5.Додаткові платежі, необхідність у яких об'єктивно може виникнути при виконанні цього Договору, підлягають відшкодуванню Замовником окремо, за наявності відповідних документів, які підтверджують, що ці платежі були здійснені з метою якнайшвидшого виконання умов цього Договору.

5.6. Експедитор ____________________ (має, не має)  статус платника податку на прибуток

підприємств на загальних умовах.

 

6.Відповідальність сторін

6.1.За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2.При залученні Експедитором третіх осіб до виконання своїх зобов'язань Експедитор несе відповідальність перед Замовником за їх дії як за свої власні.

6.3.Замовник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Замовника, у вигляді штрафу в розмірі за кожну годину простою. Якщо простій триває менше години, але більше ЗО хвилин, Замовник оплачує його як повну годину.

6.4.Замовник відповідає за передачу Експедитору неправильної та несвоєчасної інформації щодо властивостей вантажу і правил його перевезення, а також за можливі наслідки неправильних або неповних даних за заявкою, поданою Експедитору.

 

7.Форс-мажорні обставини

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

7.2.Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені/зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епі­демії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади.

7.3.Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтвер­джується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

7.4.Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як при­чину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення в момент Укладення Договору було малоймовірним, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі цієї Сторони, і ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні на­ слідки цих обставин.

 

8.Конфіденційність

8.1.Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.

8.2.Протягом строку дії цього Договору, а також протягом ____ років після його припинення сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само як не повинні несумлін­но використовувати таку інформацію, для того щоб самим конкурувати один з одним.

 

9.Порядок вирішення спорів

9.1.Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть, за можливості, вирішу­ватися шляхом переговорів.

9.2.У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти вза­ємної згоди щодо виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд Господарського суду в порядку, встановленому законодавством України.

 

10.Строк дії цього договору

10.1.Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сто­ронами й діє до «___» ____________200_ р.

10.2.Цей Договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

 

11.Дострокове розірвання цього договору

11.1.Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін.

11.2.У випадку грубого порушення або систематичного невиконання умов цього Договору однією зі Сторін інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за 30 днів до розірвання Договору.

 

12.Зміна умов цього договору

12.1.Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін.

12.2.Зміна умов цього Договору оформляється окремим письмовим документом, що є невід'ємною частиною цього Договору, або викладенням цього Договору в новій редакції.

12.3.Документ, що вносить зміни в умови цього Договору, підписується уповноваженими представниками Сторін. Усі доповнення і зміни, внесені в цей Договір в односторонньому порядку, не мають юридичної сили.

 

13. Інші умови

13.1.Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,, по одному для кожної зі Сторін.

13.2.У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

13.3.Додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

Місцезнаходження та реквізити сторін
Експедитор                                       
            Замовник

                                                                  (підпис)                                                                                (підпис)

М. П.                                                                                     М. П.
 
- 1 -  - 2 -  - 3 -

 
 
Поиск на сайте

Форма входа
Логин:
Пароль:

 
обратная связь

соглашение пользователя

Copyright MyCorp © 2017